Dzielnicowi w akcji

Policjanci z  Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach opracowali plan, który ma służyć poprawie bezpieczeństwa w poszczególnych dzielnicach. Odpowiedzialnymi za ich skuteczne wdrażanie zostali dzielnicowi. Ich praca oparta jest także na współdziałaniu z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Plany powstały ze zgłaszanych przez mieszkańców postulatów, podczas spotkań, konsultacji oraz debat oraz z bieżącej analizy zagrożeń.

Plan działań – Zgoda
Dzielnicowy, mł. asp. Marcin Mierzwa - Ograniczenie dewastacji podwórza i klatek schodowych przy ulicy Hajduki 23 - 29.

Działanie:
Zwrócono się do MPGL o montaż dodatkowego oświetlenia (rozpatrzona pozytywnie - w trakcie realizacji ), wzmożone kontrole klatek schodowych i podwórza w godzinach wieczorowo – nocnych, co ograniczyło liczbę zgłoszeń dotyczących aktów dewastacji.

Plan działań – Centrum Wschód
Dzielnicowy, sierż. Łukasz Nowak - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie „Gazowni" ul. Katowicka 67 - 75 oraz 60 - 66 w związku z licznymi awanturami w godzinach wieczorowo - nocnych.

Działanie:
Nawiązano współpracę ze Strażą Miejską w Świętochłowicach, przeprowadzono rozmowy profilaktyczne ze „stałymi bywalcami” rejonu oraz zastosowano represje mandatowe, a także zlecono dodatkowe patrole oraz zawnioskowano do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach o instalację dodatkowej kamery monitoringu.
Ponadto przeprowadzono rozmowy z właścicielami sklepów nocnych na temat odpowiedzialności wynikającej z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości.

Plan działań – Centrum Zachód
Dzielnicowy, sierż. szt. Adrian Nowak - Wyeliminowanie zagrożenia jakim jest spożywanie alkoholu na skwerze przy ulicy Bytomskiej - 1 Maja zgodnie z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Działanie:
Zwiększono liczbę kontroli skweru, zlecono dodatkowe patrole policji, zawnioskowano do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach o przycięcie roślinności na pergoli przy ulicy Bytomska -1 Maja w celu poprawy widoczności.

Plan działań – Piaśniki
Dzielnicowy, st. asp. Adam Brenzak - Zakłócanie spokoju publicznego, zaśmiecanie miejsc publicznych oraz dewastacja urządzeń użytku publicznego w rejonie ulic : Korfantego, Zubrzyckiego, Krasickiego oraz parku Heiloo.

Działanie:
Wzmożona kontrola miejsc zagrożonych, podczas codziennego obchodu dzielnicy, zawnioskowano do magistratu o instalację dodatkowej kamery monitoring w rejonie ulicy Korfantego 1. Zawnioskowano o dodatkowe oświetlenie i montaż kamer monitoringu w rejonie Parku Heiloo.  Spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną na temat odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Plan działań – Osiedle na Wzgórzu
Dzielnicowy, sierż. szt Sebastian Biernat - Poprawienie widoczności na ulicy Bieszczadzkiej oraz przeciwdziałanie żebractwu koło marketu przy ulicy Bieszczadzkiej.

Działanie:
Wystosowano pisma do zarządcy drogi o poprawienie i właściwe wyznaczenie miejsc parkingowych, zlecono dodatkowe patrole policji oraz nawiązano współpracę ze Strażą Miejską.

Plan działań – Lipiny
Dzielnicowy, sierż. szt. Rafał Gabryś - Przeciwdziałanie zakłócaniu porządku publicznego przez lokalną młodzież, gromadzenie się młodzieży, zaśmiecanie miejsc publicznych oraz dewastacje mienia w rejonie ulic Barlickiego 24, 27, Wieczorka 2, 4, 9a, pustostanu na ulicy Świerczyny 6 - 8, 9.

Działanie:
Nawiązano współpracę ze Strażą Miejską, zlecono dodatkowe patrole oraz przeprowadzono rozmowy profilaktyczne ze „stałymi bywalcami" rejonu i wzmożono kontrole miejsc zagrożonych podczas codziennego obchodu dzielnicy.  Zawnioskowano do MPGL o właściwe zabezpieczenie pustostanów i innych lokali, w których gromadzą się młode osoby.

Plan działań – Chropaczów
Dzielnicowy, st. sierż. Rafał Parduła - Poprawa widoczności w rejonie skrzyżowania ulic Węglowa z Łagiewnicką.

Działanie:
Wystąpienie do magistratu o umieszczenie dodatkowych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (separatory parkingowe lub kałczukowe odbojnice parkingowe) oraz wzmożono kontrole miejsc zagrożonych podczas codziennego obchodu dzielnicy, Zastosowano represje mandatowe.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search