Znęcanie się nad zwierzętami

W ostatnim czasie Policja coraz częściej otrzymuje sygnały dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Na żadne ze głoszeń nie pozostaje obojętna. Reakcja jest natychmiastowa. O zabranie głosu w tej sprawie poprosiliśmy mł. insp. Waldemara PRIETZ - Pierwszego Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w świętochłowicach.

Okresy wypoczynku, których ostatnio jest coraz więcej, sprawiają że zwierzęta „przeszkadzają” właścicielom. Dla ludzi, dla których zwierze okazało się przedmiotem jednym z drastycznych sposobów na pozbycie się go jest wywóz do lasu i przywiązanie do drzewa i pozostawienie bez jedzenia i bez picia, bądź też wrzucenie w worku do wody. Jakże brutalne, ale prawdziwe. Mówimy o przeciwdziałaniu przemocy, o pomaganiu słabszym, walce z agresją. Jednak czy my dorośli zastanawiamy się nad tym jaki przykład dajemy dzieciom? Dziecko intuicyjnie wyczuwa, co jest dobre, a co złe. Codzienna gonitwa powoduje, że nie znajdujemy czasu aby zastanowić się nad tym co czuło dziecko po powrocie z wakacji kiedy jego ulubieńca nie było w domu.

Przepisy regulujące prawa zwierząt oraz sankcje karne w zakresie znęcania się nad zwierzętami reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. Kary za znęcanie się nad zwierzętami są różne i tu odnieść możemy się do art. 35 ustawy:

Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów albo znęca się nad nim w podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa ze szczególnych okrucieństwem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, sąd może orzec przepadek zwierzęcia, a w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2, sąd orzeka przepadek zwierzęcia - jeżeli sprawca jest jego właścicielem. Sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 25 zł do 2.500 zł.

Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

- umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, używanie do pracy, sportu albo rozrywki zwierząt chorych, rannych, kulawych, albo zmuszanie ich do czynności mogących spowodować ból,

- bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi, specjalnie zbędnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn,

- transport zwierząt, ich przenoszenie lub przepędzanie w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres,

- złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt,

- utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa oraz w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,

- porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje,

- stosowanie okrutnych metod w chowie i hodowli zwierząt,

Może warto też pamiętać, że pomaganie zwierzakom to nie tylko korzyść dla nich samych. Jak wynika z medycznych raportów, zwierzęta przyspieszają rozwój dzieci, zmniejszają poczucie samotności osób starszych, są opiekunami, przewodnikami, terapeutami, pocieszycielami, przyjaciółmi. Warto o tym pamiętać. Wszystkie istoty zdolne do doznawania cierpienia lub przyjemności mają prawo, aby oczekiwać od wszystkich moralnie odpowiedzialnych istot, by powstrzymały się od zadawania im cierpień. Poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między sobą i już od najmłodszych lat należy uczyć człowieka obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzęta. Każdy przypadek znęcania się nad zwierzęciem prosimy zgłaszać Policji.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search