Ruszają nabory do świętochłowickich przedszkoli

Do 18 marca można zapisać dzieci w wieku od 3 do 6 lat do jednego z 10 przedszkoli miejskich w Świętochłowicach. Tak jak w poprzednich latach, nabór prowadzony jest za pomocą systemu elektronicznego NABO.

Nabor

Nabór odbywa się do 10 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Świętochłowice. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie gminy Świętochłowice. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowych przedszkolach nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w odpowiednim terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Brak złożonej we wskazanym terminie deklaracji będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Rodzice, którzy decydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w rekrutacji na przyszły rok szkolny na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

W celu zapisania dziecka do przedszkola po raz pierwszy należy wypełnić elektronicznie wniosek poprzez bezpośrednie zalogowanie pod adresem: https://przedszkola-swietochlowice.nabory.pl/

Podczas rejestracji wniosku można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie, wydrukować i podpisać. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Świętochłowice. Jeżeli liczba kandydatów spełniających warunek, o którym mowa powyżej, jest większa niż liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • dziecko, którego oboje rodzice pracują zawodowo/studiują w systemie stacjonarnym
 • dziecko wychowywane przez samotnego rodzica pracującego zawodowo/studiującego w systemie stacjonarnym;
 • dziecko, którego rodzeństwo jest w obecnym roku szkolnym wychowankiem przedszkola, do którego składa wniosek;
 • dziecko, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym miejscu zamieszkania;
 • dziecko mieszka na terenie obwodu szkoły podstawowej, który obejmuje przedszkole, do którego składa się wniosek;
 • dziecko, które korzysta z opieki żłobkowej.

Źródło: UM Świętochłowice