Rządowy program pomocy uczniom w 2022 – „Wyprawka szkolna” dostępny także w Świętochłowicach

Świętochłowicki Urząd Miejski informuje o możliwości skorzystania z pomocy finansowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. To efekt wdrożenia rządowego programu pomocy uczniom w 2022 roku – „Wyprawka szkolna”.

fot. pixabay.com
Piórnik

Z tej pomocy mogą skorzystać uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2022/2023 naukę w branżowej szkole I lub II stopnia, czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasie I i IV pięcioletniego technikum, klasach IV dotychczas czteroletniego technikum prowadzonym w pięcioletnim technikum lub szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

W ramach tego programu pomoc mogą uzyskać uczniowie dotknięci niepełnosprawnością. To m.in. uczniowie słabo widzący, niedosłyszący, słabo słyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym a także z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją. Ponadto uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o dofinansowanie należy zgłosić do 5 września

Dofinansowanie, jakie można uzyskać mieści się w przedziale od 225 do 445 zł, zależy to od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do 5 września 2022 roku w sekretariacie szkoły, do której uczęszczać będzie uczeń w nadchodzącym roku szkolnym. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Miejski Zarząd Oświaty pod numerami telefonów 32 2453-129 lub 32 2453-138.