W Świętochłowicach startuje Budżet Obywatelski 2022

Ponad 1,6 mln złotych do dyspozycji mieszkańców. Startuje kolejna edycja Świętochłowickiego Budżetu Obywatelskiego.

Świętochłowice Urząd Miejski

Projekty do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Świętochłowicach można zgłaszać od 6 czerwca do 1 lipca. Pula budżetu wynosi 1 630 000 zł i utrzymany został podział na zadania inwestycyjne (80% środków - 1 304 000 zł) oraz społeczne (20% środków - 326 000 zł). Zasady są podobne jak w ubiegłym roku:

 • każdy mieszkaniec Świętochłowic może zgłosić jeden projekt na zdania inwestycyjne i jeden na zadania społeczne
 • projekt może być zgłoszony w formie papierowej lub elektronicznej
 • projekt musi mieć poparcie co najmniej pięciu innych mieszkańców Świętochłowic

Jakie warunki muszą spełniać projekty do Budżetu Obywatelskiego Świętochłowic?

Zgodnie z uchwałą świętochłowickiej Rady Miejskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty, które:

 • obejmują działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowią zadania własne, określone w ustawach o samorządzie gminnym i powiatowym
 • są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego
 • zlokalizowane są na terenie, na którym Miasto Świętochłowice może wydatkować środki publiczne, z zastrzeżeniem, że z Budżetu Obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych. W przypadku zadań, których realizacja miałaby nastąpić na terenie niestanowiącym własności Miasta Świętochłowice lub na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym, projekt zadania wymaga wyrażenia zgody właściciela terenu lub użytkownika wieczystego.
 • są ogólnodostępne
 • są zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 • nie kolidują z zadaniami planowanymi, rozpoczętymi lub wskazanymi do realizacji przez Miasto Świętochłowice
 • są wykonalne technicznie

Zgłoszone projekty będą poddane weryfikacji. Głosowanie zaplanowano we wrześniu. Każdy mieszkaniec Świętochłowic będzie dysponował dwoma głosami – jednym na zadanie inwestycyjne i jednym na zadanie społeczne.

Harmonogram Świętochłowickiego Budżetu Obywatelskiego 2022

 • 23 maja – 5 czerwca: akcja edukacyjno-informacyjna
 • 6 czerwca – 1 lipca: zgłaszanie projektów
 • 4 lipca – 23 sierpnia: weryfikacja zgłoszonych projektów
 • 2 września: ogłoszenie projektów
 • 5 – 18 września: głosowanie na projekty
 • 3 września: ogłoszenie listy wybranych projektów