14 czerwca kolejna sesja Rady Miejskiej. Czy będzie absolutorium dla prezydenta?

Już 14 czerwca odbędzie się jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej w roku. To tzw. sesja absolutoryjna, w której radni będą podejmować m.in. uchwałę w sprawie udzielenia prezydentowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

Daniel Beger - Prezydent Świętochłowic

Sesja ta odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54 i będzie transmitowana online na stronie www.swietochlowice.sesja.pl.

Podobna sesja odbyła się w ubiegłym roku, a dokładniej 24 czerwca. Wówczas radni stosunkiem głosów 11:10 udzielili prezydentowi absolutorium. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja powtórzy się i tym razem. Przemawia za tym zarówno pierwsza od kilku lat pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu, jak również niezwykle udany dla Świętochłowic rok, w którym udało się pozyskać ponad 50 milionów złotych na inwestycje. To efekt głównie doskonałych relacji władz miasta z zarządem regionu oraz z polskim rządem.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2021 r.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021-2036.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji spółdzielniom socjalnym
w Świętochłowicach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świętochłowice wotum zaufania.
- przedstawienie „ Raportu o stanie gminy Świętochłowice za rok 2020”,
- debata nad raportem
- odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świętochłowice wotum zaufania i poddanie go pod głosowanie
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2020 rok.
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok oraz uchwały Nr 4200/V/67/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
- przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na temat sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
- rozpatrzenie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. – dyskusja,
- odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2020 rok i poddanie go pod głosowanie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok.
- przedstawienie uchwały Nr 1/21 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice za 2020 rok,
- przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach,
- odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok i poddanie go pod głosowanie.
9. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym
od dnia 26 maja 2021 r. do 11 czerwca 2021 r.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
13. Zakończenie sesji