Nowy PSZOK w centrum Świętochłowic już dostępny dla mieszkańców

Nie zaśmiecaj swojego otoczenia starymi meblami, odpadami poremontowymi, puszkami po starych farbach czy odpadami niebezpiecznymi, lecz przyjdź do PSZOK-u przy ulicy Szpitalnej.

Fot. Urząd Miejski w Świętochłowicach
Pszok

W Świętochłowicach powstał wreszcie zapowiadany od dawna, nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który swoją lokalizację znalazł w dzielnicy Centrum. Znajduje się przy ul. Szpitalnej, w pobliżu Drogowej Trasy Średnicowej, za cmentarzem. Dostępny jest wyłącznie dla mieszkańców Świętochłowic. Ten punkt przyjmuje takie odpady, które bardzo często bywały wcześniej podrzucane pod różne wiaty śmietnikowe, czy też miejsca znajdujące się na uboczach. Wśród nich m.in. różnego rodzaju „gabaryty”. Teraz, dzięki powstaniu PSZOK-u w Centrum, jest szansa, że większość tych odpadów, szczególnie właśnie ze śródmieścia, trafi właśnie tam. Jedyny warunek – trzeba je tam dostarczyć.

Podobny punkt funkcjonuje już od kilku lat na składowisku odpadów na Zgodzie, zarządzanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, jednak konieczność powstania podobnego miejsca w Centrum wielokrotnie awizowali sami mieszkańcy. Wszystkie zebrane tam odpady będą regularnie wywożone do miejsca ich docelowego unieszkodliwienia dedykowanego dla konkretnego rodzaju odpadu. Ważne jest również bezpieczeństwo, dlatego wszystkie kontenery na odpady niebezpieczne znajdujące się na terenie PSZOK są szczelnie zamykane i odporne na działania zbieranych tam odpadów.

PSZOK w centrum Świętochłowic przyjmuje odpady w poniedziałki i czwartki w godzinach od 7.00 do 18.00, we wtorki, środy i piątki w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00 .

Do dyspozycji mieszkańców przy wjeździe na PSZOK-u znajdują się miejsca parkingowe. Z uwagi na dogodne położenie można tam dojechać również środkami komunikacji publicznej. Punkt wyposażony jest w specjalną wagę, w celu zważenia odpadów podlegających limitom przyjęcia.

Czym jest PSZOK?

To miejsce odbioru odpadów, nie zaś ich składowania. Odpady, które tam trafią, będą regularnie z tego miejsca odbierane i transportowane do miejsc ich utylizacji. Zadaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest stworzenie mieszkańcom warunków do pozbycia się odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a które powinny być usuwane w sposób selektywny i kontrolowany. Wszyscy widzimy, że w Świętochłowicach, podobnie zresztą, jak w innych miastach naszego regionu pojawia się coraz więcej odpadów, które podrzucane są w różnych miejscach, w których nie powinno się ich składować.

Informacje o projekcie

Świętochłowice przystąpiły do budowy drugiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ulicy Szpitalnej jeszcze w lutym 2021 roku. Wtedy to również wykonawcy przekazano plac budowy. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Gmina Świętochłowice w dniu 28 stycznia 2021 roku podpisała umowę z firmą PPUH Hydrobud Sp. z o.o.

Projekt ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną’’ jest realizowany w ramach poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.