Pomoc, którą widać. Świętochłowicki OPS w służbie mieszkańcom.

Pomoc

Ubiegły rok był trudny dla świętochłowickiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 i konieczność działania w nowych, nieznanych dotychczas realiach. Mimo wszystko, pracownicy opieki społecznej starali się jak mogli, aby mieszkańcy i podopieczni w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki tej sytuacji.


Zapytaliśmy u źródła o ocenę pracy ośrodka w ubiegłym roku, o zmiany, jakich udało się dokonać oraz o plany na przyszłość. Dowiadujemy się, że OPS kontynuował m.in. realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej „Coby Starzikom żyło się lepi” oraz zrealizował wraz z tutejszym Urzędem Miejskim ministerialny projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Dzięki temu programowi zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz zabezpieczono środki ochrony osobistej. Ośrodek rozpoczął realizacje programów dofinansowanych ze środków UE „Nowe szanse nowe możliwości” oraz „Rodzina bezcenny kapitał” – czytamy w nadesłanej do redakcji odpowiedzi.

Pracownicy socjalni szczególną uwagę poświęcili grupom zagrożonym wykluczeniem, m.in. seniorom, osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom mieszkającym na terenie miasta Świętochłowice, którzy uzależnieni od pomocy innych osób, w czasie ograniczeń związanych z pandemią, wymagali wyjątkowego traktowania. Pomoc miała charakter ciągły. Osobom starszym, które nie były w stanie samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb, proponowano skorzystanie z usług opiekuńczych, usług w ramach projektu „Coby Starzikom żyło się lepiej”, usług Dziennego Domu „Senior +” oraz integracyjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działającego na terenie gminy. Wszystko zorganizowano z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego w stanie epidemii.

Osobom niepełnosprawnym udzielano wsparcia w formie dofinansowań do uczestnictwa dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych wraz z ich opiekunami w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. W ramach programu „Aktywny samorząd” wsparcie uzyskały osoby niepełnosprawne, które nie mogły brać udziału w placówkach wsparcia dziennego z powodu zawieszenia ich działalności. Ważnym elementem wsparcia finansowego osób i rodzin w środowisku lokalnym, z uwagi na skalę jego realizacji, jest Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”.

W budynku Ośrodka jak co roku uruchomiono ogrzewalnię dla bezdomnych, która w okresie od października do kwietnia pozwala potrzebującym znaleźć schronienie. W celu poprawy bezpieczeństwa pracowników Ośrodka wprowadzono system ochrony pracowników w terenie, monitoring wizyjny w obiektach OPS przy ul. Katowickiej, Bytomskiej i Wallisa. Podjęto także kroki w celu częściowej wymiany infrastruktury informatycznej.

Rok był trudny, lecz poważniejszych problemów zbyt wiele nie było, jednym z przykładów może być frustracja petentów związana z ogólną sytuacją pandemii i koniecznością umawiania się na konkretną godzinę w pracownikiem Ośrodka. Jest to jednak w dzisiejszej rzeczywistości coraz częściej spotykana sytuacja w większości instytucji i urzędów. Dopóki nie znikną rygory musimy się do niej po prostu przyzwyczaić.

Pytając o plany chcieliśmy się skupić na czasie najbliższym, roku bieżącym i kolejnym. Działania Ośrodka nadal koncentrują się przede wszystkim na pomocy mieszkańcom w trudnej sytuacji epidemicznej z powodu COVID-19. OPS wystąpił z wnioskami w ramach programów skierowanych do osób niepełnosprawnych. Ponadto Ośrodek zamierza zintensyfikować działania w ramach Dziennego Domu SENIOR+. Podejmowane są również starania o poprawę warunków lokalowych ponieważ OPS aktualnie mieści się aż w sześciu lokalizacjach. Jeśli to się uda, efektem będzie usprawnienie obsługi mieszkańców i zapewnienie im sprawniejszego załatwiania spraw.

Wykaz zadań, programów lub projektów zrealizowanych przez świętochłowicki OPS w 2020 roku.

1. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
2. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
3. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020,
4. „Coby Starzikom żyło się lepiej”,
5. „Rodzina bezcenny kapitał”,
6. Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,
7. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
8. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
9. Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" -edycja 2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Program Opieka 75+”,
10. Program “Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”-edycja 2020
11. Program Opieka 75+” –edycja 2020 dla osób w wieku 75 lat i więcej,
12. Wspieraj Seniora – program,
13. Program profilaktyczny „Życie BEZ UZALEŻNIEŃ” w Programie Aktywności Lokalnej „Razem możemy więcej”.