Pomoc społeczna w Świętochłowicach. Z czego możesz skorzystać?

Instytucja pomocy społecznej, jako formy zabezpieczenia społecznego przed narastającymi problemami, stale ewoluuje przez wzgląd na pojawiające się nowe potrzeby społeczne. W naszym mieście pomoc ta ma na celu przezwyciężyć chociażby trudne sytuacje życiowe wykorzystując np. własne zasoby i możliwości.

Ops swiony

Obecnie w świętochłowickim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są m.in. następujące programy:

„Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”

Program „Opieka wytchnieniowa” powstał, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Oferowana w tej formie pomoc także ma zapewnić osobom niepełnosprawnym zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacje oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt z sekcją ds. niepełnosprawności (ul. Wallisa 4 w Świętochłowicach) - nr tel. 32 770 9195 lub 32 770 9196, e-mail: ssn@ops-sw.pl

Formularze i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: https://ops.swietochlowice.pl/...

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2021

To kolejna edycja projektu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, którego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatem projektu mogą być:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, które wymagają usługi asystenta (przede wszystkim osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia) w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Asystent może świadczyć usługi 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby skorzystać z programu należy, jak poprzednio, skontaktować się z sekcją ds. niepełnosprawności (ul. Wallisa 4 w Świętochłowicach) - nr tel. 32 770 9194 lub 32 770 9196, e-mail: ssn@ops-sw.pl

Dokumenty do pobrania znajdują się pod linkiem: https://ops.swietochlowice.pl/...

„Coby Starzikom żyło sie lepij” - kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej osób starszych, wzrost ich poczucia bezpieczeństwa i przede wszystkim uczestnictwa w życiu społecznym i przeciwdziałanie marginalizacji. Wśród głównych działań znajdują się:

 • usługi asystenckie (osoby niepełnosprawne),
 • usługi opiekuńcze (osoby niesamodzielne),
 • usługi sąsiedzkie,
 • teleopieka,
 • wsparcie psychologiczne,
 • wsparcie prawne,
 • utworzenie Centrum Wsparcia Seniora.

Nadrzędną myślą projektu jest zaspokojenie podstawowych i niezbędnych potrzeb seniorów, nieaktywnych zawodowo, a także poprawa jakości ich codziennego funkcjonowania.

Tutaj warto wspomnieć, że od maja br. w naszym mieście świadczone są usługi sąsiedzkie. Czym jest taka pomoc? Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej oraz pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:

 • pomoc w dokonywaniu zakupów,
 • pomoc w przygotowaniu i podawaniu posiłków,
 • pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym,
 • pomoc w praniu odzieży i bielizny,
 • pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą,
 • towarzyszenie na spacerach,
 • informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub w sytuacjach kryzysowych,
 • odwiedziny w szpitalu.

„Nowe szanse i możliwości” – projekt CIS i OPS

„Nowe szanse i możliwości” to przede wszystkim projekt mający na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu z dzielnic Lipiny i Chropaczów. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób. Wsparcie w ramach projektu zostanie udzielone 80 osobom wyłonionym ze społeczności lokalnej objętej działaniami Programu Aktywności Lokalnej, które przy wykorzystaniu narzędzi aktywnej integracji mają szansę zwiększyć swoją aktywność społeczną i zawodową.

W tym projekcie duży nacisk kładzie się na działania środowiskowe, utworzenie Programów Aktywności Lokalnej w dzielnicy Chropaczów i Lipiny, realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej i kursy zawodowe - nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego czy rozwinięcie kompetencji społecznych. Okres realizacji projektu trwa od 01.07.2020 r.-30.06.2022 r.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, pokój 105 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00) lub pod numerem telefonu (32) 707 64 40.