Przed nami kolejna sesja Rady Miejskiej - czy znów będzie gorąco?

Już w najbliższy poniedziałek - tj. 22 lutego odbędzie się kolejna, XXXVIII już sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Rozpoczęcie obrad zaplanowano na godzinę 10:00. Czy podobnie jak to ma miejsce w ostatnich miesiącach, będziemy świadkami wielu emocji na sali sesyjnej?

Sesja

W programie obrad znajduje się łącznie 18 punktów. Szczególną uwagą radnych z pewnością objęte zostanie procedowanie uchwał o zmianach w budżecie na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Świętochłowic na lata 2021 - 2036. Radni zajmą się również kwestią podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Kolejne przygotowane projekty uchwał dotyczą m.in. wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, czy świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice.

Jednak największych emocji należy spodziewać się raczej w przypadku projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Świętochłowice. Ta uchwała już raz została podjęta, a było to w listopadzie ubiegłego roku. Regionalna Izba Obrachunkowa uznała jednak jej nieważność, wskazując, iż kwota przyznanego świadczenia nie może być uzależniana od wysokości dochodu na członka rodziny. Dlatego też radni po weryfikacji wskazówek RIO podejmą kolejną próbą podjęcia tej uchwały.

Pełen program obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2021 r.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021-2036.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Świętochłowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Świętochłowice.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.
13. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
14. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 20 stycznia 2021 r. do 16 lutego 2021 r.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i oświadczenia.
18. Zakończenie sesji.