Są wstępne wyniki egzaminów ósmoklasisty 2021. Wiemy, jak wypadło Śląskie

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła 2 lipca br. wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w maju br. W tym roku egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach od 25-27 maja br. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w pierwszym terminie, pisali egzamin od 16-18 czerwca br. Do egzaminu w maju przystąpiło ok. 357 100 uczniów.

Exam School

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów wyglądają następująco:

  • z egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do zdobycia,
  • z matematyki - 47 proc.,
  • z języka angielskiego - 66 proc.,
  • z języka niemieckiego - 49 proc.,
  • z rosyjskiego – 57 proc.,
  • z francuskiego – 79 proc.,
  • z hiszpańskiego – 69 proc.
  • z włoskiego – 77 proc.

Najwyższe wyniki z poszczególnych przedmiotów, tj. od 90 do 100 proc.:

z języka polskiego najwyższe wyniki uzyskało 9 733 uczniów (2,8 proc.), matematyki - 25 678 uczniów (7,5 proc.), języka angielskiego - 109 903 uczniów (32,8 proc.), języka niemieckiego - 1 163 uczniów (12,4 proc).

4 101 uczniów uzyskało ze wszystkich egzaminów od 90 do 100 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Jak egzamin wypadł w województwie śląskim?

Z języka polskiego uczniowie w województwie śląskim średnio uzyskali 60 proc. Z kolei za rozwiązanie zadań z matematyki - średnio 47 proc. punktów możliwych do zdobycia. Angielski nieco lepiej, bowiem 66 proc. Jak czytamy na stronie OKE, nasze województwo jest zbliżone do wyników średniej krajowej.

Uczniowie logują się do platformy ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika) i tam mogą sprawdzić poszczególne wyniki egzaminów.

Z czym ósmoklasiści sobie poradzili, a z czym mieli problem?

Jeśli chodzi o język polski - uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały odbiór tekstów kultury (w tym tekstów ikonicznych) i wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji. Jak podaje OKE w Jaworznie - trudności tegorocznym ósmoklasistom sprawiło zadanie, które dotyczyło zagadnień z zakresu kształcenia literackiego. Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń mógł otrzymać 2 punkty – po jednym punkcie za poprawne rozwiązanie zadania. Uczniowie mieli podać cechę charakterystyczną dla rodzaju literackiego, do którego należy „Pan Tadeusz”.

Z kolei na egzaminie z matematyki zadaniem, które nie sprawiało problemów, było to sprawdzające umiejętność analizowania prostego doświadczenia losowego oraz obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia losowego określonego w tym doświadczeniu. Gorzej ósmoklasiści poradzili sobie z zadaniem otwartym, którego rozwiązanie wymagało stworzenia strategii rozwiązania problemu geometrycznego.

Następny był język angielski. Uczniowie osiągnęli najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadań sprawdzających rozumienie tekstów pisanych – 75%, nieco gorzej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi znajomość funkcji językowych, rozumienie ze słuchu oraz znajomość środków językowych (średni wynik – odpowiednio 71%, 63% oraz 59%). Najniższy średni wynik uczniowie uzyskali za zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej (58% punktów możliwych do uzyskania).

Egzamin z języka niemieckiego – tutaj uczniowie osiągnęli najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadań sprawdzających rozumienie tekstów pisanych (średni wynik – 55%), gorzej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi znajomość środków językowych oraz rozumienie ze słuchu (średni wynik w obydwu przypadkach 52%), a także z zadaniami sprawdzającymi znajomość funkcji językowych (średni wynik – 49%). Najniższy średni wynik uczniowie uzyskali za zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej (36% punktów możliwych do uzyskania).

Przypomnijmy, że w tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ub. r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego - wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 9 lipca.