Świętochłowice: Zmiany w systemie odbierania odpadów

Nowy rok często oznacza zmiany, a takie pojawią się także w systemie odbierania odpadów komunalnych. Zmiany te będą dotyczyć nieruchomości niezamieszkałych w Świętochłowicach.

Wysypisko smieciarka

Rada Miejska w Świętochłowicach przyjęła uchwały, które wprowadzają zmiany w systemie odbierania odpadów komunalnych. Dotyczą one między innymi garażów, pawilonów handlowych, kiosków, a także budynków przemysłowych. Zmiany oznaczają, że właściciele takich nieruchomości muszę zawrzeć indywidualną umowę z przedsiębiorcą, który prowadzi działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Przedsiębiorca ten musi widnieć w rejestrze, który prowadzony jest przez Prezydenta Miasta Świętochłowice. Wszystkie podmioty, które są zawarte we wspomnianym rejestrze można odnaleźć na https://www.bip.swietochlowice.pl/

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do przestrzegania zasad, które zawarte są w Regulaminie, dotyczącym utrzymania czystości i porządku na terenie Świętochłowic. Do jednych z podstawowych zasad należy wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki, a także utrzymanie ich w stanie sanitarnym i technicznym. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej musi segregować odpady na pięć frakcji oraz przekazywać je odpowiedniej firmie, która widniej we wspomnianym rejestrze. Osoba, która nie będzie przestrzegać tych zasad, będzie podlegać karze grzywny.

Wprowadzane zmiany powodują, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych muszą złożyć do 31 marca 2021 roku drogą mailową na adres ego@swietochlowice.pl, następujące informacje:

  • nazwa firmy świadczącej usługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych,
  • okres obowiązywania umowy,
  • rodzaj przekazywanych odpadów w Gminnym Systemie Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
  • częstotliwość wywozu poszczególnych frakcji odpadów.

Jak informuje Urząd Miejski w Świętochłowicach, w Gminnym Systemie Odpadami Komunalnymi pozostają nieruchomości zamieszkałe, ogródki niezrzeszone w ROD, a także nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (między innymi bloki ze sklepami na parterze budynku czy kamienice).

Zmiany stawek za gospodarowanie odpadami

Od stycznia 2021 roku zmienią się także stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, które stanowią część nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Stawki będą się prezentować następująco:

  1. za pojemnik o pojemności 120 l – 6,30 zł;
  2. za pojemnik o pojemności 240 l – 12,60 zł;
  3. za pojemnik o pojemności 1100 l – 58,20 zł;
  4. za worek o pojemności 120 l – 18,10 zł;
  5. za worek o pojemności 60 l – 9,00 zł.

Jako że opłata ta będzie dotyczyć także pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnej. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta w Świętochłowicach do 29 stycznia 2021 roku. Jest ona dostępna do pobrania na stronie: http://czyste.swietochlowice.pl/deklaracje.html

fot. pixabay.com