Trwa rekrutacja uzupełniająca do świętochłowickich przedszkoli. Czasu jest mało

Uwaga rodzice przyszłych przedszkolaków! Przed nami ostatnie dni rekrutacji uzupełniającej do świętochłowickich przedszkoli. Informujemy, jak skorzystać z tej możliwości.

ARC
Przedszkole

W naszym mieście rekrutacja odbywa się przez elektroniczny system Nabo. Rodzic ma dostęp do programu, gdzie może przeglądać oferty przedszkoli oraz złożyć stosowny wniosek on-line. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru - ustawowe i lokalne. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze gminy Świętochłowice. Nabór na rok szkolny 2021/2022 prowadzony jest na wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Chociaż główna rekrutacja do przedszkoli miejskich w naszym mieście na rok szkolny 2021/2022 została przeprowadzona już w marcu, to obecnie zostało jeszcze kilka dni, aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Postępowanie uzupełniające, czyli składanie wniosku wraz z załącznikami rozpoczęło się 31 maja. Od 29 maja trwa możliwość przeglądania ofert przedszkoli pod względem dostępnej w nich liczby miejsc do rekrutacji uzupełniającej. Wniosek można wypełnić elektronicznie, logując się za pośrednictwem adresu:
https://uzupelniajaca-przedszk...

W związku z trwającą pandemią potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola możliwe jest także drogą pocztową (w placówkach znajdują się specjalnie oznakowane pojemniki) bądź w formie skanów przesłanych elektronicznie. Ważnym jest, aby dopełnić formalności w terminie - decydująca jest tutaj data wpływu dokumentów.

W których przedszkolach są wolne miejsca?

Wolne miejsca dla przyszłych przedszkolaków w Świętochłowicach są dostępne w trzech przedszkolach:

  • Przedszkole Miejskie nr 3, przy ul. Harcerskiej 6 – 4 dostępne miejsca - odział popołudniowy od godz. 13.00-18.00
  • Przedszkole Miejskie nr 4, przy ul. Mielęckiego 19 – 2 dostępne miejsca,
  • Przedszkole Miejskie nr 11, przy ul. Hajduki 14 – 4 dostępne miejsca.

Jakie są terminy?

Rekrutacja uzupełniająca zakończy się 7 czerwca (do godz. 15:00). Kolejno dzień później, 8 czerwca, to czas w którym odbędzie się weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów.

15 czerwca (godz. (9:00) do publicznej wiadomości podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W dniach od 15.06-21.06.2021 r. (do godz. 15:00) rodzice (opiekunowie prawni) kandydata zobligowani są do potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola (chodzi o dokumenty takie jak: regulamin, deklaracja i oświadczenie).

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 22 czerwca br. (o godz. 9.00).

Jak skorzystać z trybu odwoławczego?

Zgodnie z zasadami rekrutacji, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola. Uzasadnienie to sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi udzielają dyrektorzy przedszkoli miejskich oraz pracownicy Miejskiego Zarządu Oświaty, panie Dorota Leszczyńska i Renata Kuehn. Można skorzystać także z telefonu kontaktowego: 32 2453 129, 32 2453 138