Złota Jesień zaprasza seniorów. Są wolne miejsca i profesjonalna opieka!

Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach jest placówką, w której miejsce pobytu przeznaczono dla 63 osób w podeszłym wieku. Istnieje od września 2002 roku. Ważną informacją jest fakt, iż placówka posiada obecnie wolne miejsca i na bieżąco przyjmuje osoby wymagające całodobowej opieki.

Jesien

Podstawą przyjęcia do placówki jest skierowanie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu procedur i wywiadów środowiskowych. Na dzień dzisiejszy wolnych miejsc jest siedem. Seniorom zapewnia się profesjonalną opiekę medyczną i rehabilitacyjną, psychologiczną i duszpasterską, bogaty program kulturalny i ciekawe zajęcia terapeutyczne oraz pełne wyżywienie i miejsca w 2 osobowych pokojach. O gościnności i przyjaznej atmosferze ośrodka świadczą słowa pani Dyrektor Moniki Szewczyk:

- Serdecznie zapraszamy Seniorów którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować do naszego Domu. Zapewniamy rodzinną atmosferę, pyszne domowe wyżywienie, ciekawy program terapeutyczny, profesjonalną opiekę i pomoc. Od początku istnienia Domu wszystkim naszym mieszkańcom i pracownikom przyświeca motto: „Najlepszym lekarstwem dla człowieka, jest – drugi człowiek".

Dla każdego ważne są koszty i warunki przyjęcia. Pełny koszt wynosi 3850 zł od osoby. Placówka informuje ponadto, że koszty pobytu ponosi osoba skierowana, przy czym kwota wnoszonej opłaty nie może być większa niż 70% uzyskiwanego dochodu. W następnej kolejności do opłaty zobowiązana jest rodzina: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) i zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki). Osoby zobowiązane wnoszą opłatę jeżeli ich dochód przekracza 300% (odpowiedniego) kryterium dochodowego, przy czym kwota dochodu po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tegoż kryterium. Do wnoszenia opłaty za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej zobowiązana jest również gmina, która wydała decyzję kierującą. Gmina z własnych środków opłaca pobyt w domu pomocy społecznej tylko w przypadku, gdy opłaty wnoszone przez osoby zobowiązane tj. mieszkańca DPS oraz członków rodziny nie pokrywają kosztu utrzymania. Reasumując: Jeśli osoba zostanie zakwalifikowana do pobytu, ale jej dochód i możliwości rodziny nie pokrywają całości opłaty, różnicę dopłaca gmina, można więc w takich przypadkach również składać wnioski.

Przed przyjęciem do DPS konieczne jest wykonanie testu na obecność COVID-19 – test jest bezpłatny, zleca go Sanepid. Po przyjęciu do placówki nowy mieszkaniec odbywa 10-dniową kwarantannę. Po przyjęciu pensjonariusza Miejski Dom Pomocy Społecznej świadczyć będzie następujące usługi:

1) w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
a) miejsce zamieszkania
b) wyżywienie
c) odzież i obuwie
d) utrzymanie czystości

2) w zakresie potrzeb opiekuńczych polegające na:
a) udzieleniu pomocy w podstawowych czynności życiowych
b) pielęgnacji
c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

3) w zakresie potrzeb wspomagających polegających między innymi na:
a) umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej
b) podnoszenie sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu
c) umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych
d) zapewnianie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu
e) stymulowaniu nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną
f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu w miarę jego możliwości
h) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami Miejski Dom Pomocy Społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. W Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” działa również zespół opiekuńczo-terapeutyczny, którego celem jest określenie indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu, opracowanie planów wsparcia i wspólnie z mieszkańcami ich realizacja w kontekście oferowanych przez Dom usług.

Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach, ul. Imieli 12 informuj, że posiada wolne miejsca dla...

Opublikowany przez Złota Jesień Świętochłowice Czwartek, 4 marca 2021