Znamy program obrad na kolejną sesję Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej w Świętochłowicach najczęściej są dość emocjonujące i trwają długo. To wynik braku porozumienia w radzie, która wyraźnie podzielona na dwa obozy. Czym zajmą się radni w najbliższy poniedziałek?

Sesja

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XLIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54 - czytamy na stronie świętochłowickiego magistratu.

Porządek obrad zawiera 15 punktów i przedstawiamy go poniżej. Co ciekawe, w ramach skarg - rozpatrywane będzie aż pięć złożonych na dyrektorów świętochłowickich jednostek oświatowych.

 1. Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:
 2. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 kwietnia 2021 r. i z XLII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 maja 2021 r.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021-2036.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Świętochłowice” przyjętych Uchwałą Nr XLIX/387/2002 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 sierpnia 2002 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Świętochłowicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów 5 miejskich jednostek oświatowych w Świętochłowicach.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 10. Przyjęcie przez Radę Miejską w Świętochłowicach: informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2020 roku na terenie miasta Świętochłowice, informacji o stanie bezpieczeństwa miasta Świętochłowice w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020 oraz oceny stanu sanitarnego miasta Świętochłowice za 2020 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym od dnia 22 kwietnia 2021 r. do 25 maja 2021 r.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia.
 15. Zakończenie sesji