Asystent dla niepełnosprawnych. Świętochłowicki OPS przyjmuje zgłoszenia do programu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach prowadzi nabór chętnych do skorzystania z programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Usługi asystenta będą polegać na pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparciu w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

fot. pixabay.com
Swietochlowice asystent osoby niepelnosprawnej

Zgłoszenia do programu przyjmuje Sekcja ds. Niepełnosprawności w świętochłowickim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Wallisa 4. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą mogły być przyznane (po spełnieniu kryteriów zawartych w programie) na podstawie złożonych dokumentów:

 • karta zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 • karta zakresu czynności w ramach usług asystenta.
 • klauzula RODO (MRiPS)
 • klauzula RODO – OPS
 • oświadczenia uczestnika o wyborze osoby do świadczenia usług asystenta
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyborze osoby do świadczenia usług asystenta dla dziecka do 16. roku życia
 • zgoda asystenta dziecka do 16. roku życia na weryfikację w RSPnTS
 • zaświadczenie o niekaralności – dotyczy asystenta dziecka do 16. roku życia

Kto może skorzystać z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?

Ze wsparcia w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” mogą skorzystać:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przewiduje objąć wsparciem:

 • 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • 25 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym:
  – 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
  – 15 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  – 12 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Kto może świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej może świadczyć osoba wskazana przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, która spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:

 • posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 • posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu

Uczestnik lub jego opiekun prawny składa pisemne oświadczenie, że wskazana przez niego osoba jest przygotowana do realizacji usług asystenckich.

W przypadku świadczenia usług asystenta na rzecz dzieci do 16 roku życia wymagane jest:

 • zaświadczenie o niekaralności
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego

Asystentem nie może być osoba, która jest członkiem rodziny uczestnika programu, opiekunem prawnym uczestnika Programu lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu lub w stosunku przysposobienia.

Na czym będą polegać usługi asystenta?

Usługi asystenta polegają na pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparciu w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym, m.in.:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika Programu miejsce
 • załatwieniu spraw urzędowych
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzina na dobę.

Limit godzin przypadających na uczestnika programu:

 • dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności – 300 godzin
 • dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – 500 godzin
 • dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 420 godzin
 • dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 301 godzin

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

Ops swiony

Może Cię zainteresować:

Porozumienie w świętochłowickim Ośrodku Pomocy Społecznej

Autor: NGS24

10/11/2020

OPS

Może Cię zainteresować:

Jak zmiany zaszły w świętochłowickim Ośrodku Pomocy Społecznej?

Autor: NGS24

28/10/2020