Trzeba będzie płacić. Urzędnicy ze Świętochłowic dostarczają decyzje podatkowe

W poniedziałek, 30 stycznia 2023 r., pracownicy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach rozpoczęli doręczanie decyzji dotyczących wysokości podatku od nieruchomości na 2023 r. Pierwszą ratę podatku trzeba zapłacić do 15 marca.

Urząd Miejski w Świętochłowicach

To raczej nie jest korespondencja oczekiwana z niecierpliwością, ale trudno – płacić trzeba. Jak informują w świętochłowickim magistracie pracownicy Urzędu Miejskiego ruszyli w miasto z decyzjami w sprawie wysokości podatku od nieruchomości w 2023 r. Doręczanie odbywa się:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 - 19.00
 • w soboty w godzinach 9.00 – 19.00
- Podatek od nieruchomości należy uiścić na wcześniej przypisany indywidualny numer konta, wskazany w decyzji podatkowej w Oddziale Banku PKO BP SA (bez dodatkowej opłaty) lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej – informują w Urzędzie Miejskim.

Akcja doręczania decyzji podatkowych potrwa do 28 lutego. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane listem poleconym. Pracownik urzędu może także zostawić taką korespondencję u sąsiada, jeżeli ten zobowiąże się do przekazania jej adresatowi. Pierwszą ratę podatku od nieruchomości należy opłacić do 15 marca 2023 r.

Stawki podatków od nieruchomości w Świętochłowicach w 2023 r.

OD BUDYNKÓW:

 • mieszkalnych: 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 • zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 • pozostałych: 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

OD BUDOWLI:

 • 2% ich wartości

OD GRUNTÓW:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 1,16 zł od 1 m2 powierzchni
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 5,79 zł od 1 ha powierzchni
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,61 zł od 1 m2 powierzchni
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 802), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 3,81 zł od 1 m² powierzchni
Świętochłowice SIM Śląsk

Może Cię zainteresować:

Zainteresowani mieszkaniami w SIM Śląsk w Świętochłowicach? Można wypełnić ankietę i wstępną deklarację

Autor: Redakcja NGS24

16/01/2023

Urzad Miejski w Swietochlowicach

Może Cię zainteresować:

Budżet Świętochłowic na 2023 r.

Autor: Redakcja NGS24

27/12/2022